logo

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomości „HOME4YOU” Iwona Mielniczek z siedzibą w Sławnie przy ul. Grottgera 2, email: info@nieruchomoscislawno.pl, tel. 601-885-205

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa przy sprzedaży / zakupie / najmie / wynajmie nieruchomości i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Biuro Nieruchomości „HOME4YOU” Iwona Mielniczek podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

3. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wypełnienie obowiązków wynikających z realizacji niniejszej usługi oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),

6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 roku i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres info@nieruchomoscislawno.pl lub pisma na adres siedziby Biura z dopiskiem „Dane osobowe”.